Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku,

Chcielibyśmy poinformować Cię o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych przez Blue Business Media sp. z o.o. (dalej: BBM) i przysługujących Ci w tym zakresie uprawnieniach, a także o zasadach związanych z wykorzystywaniem przez nas plików cookies.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

O jakich danych osobowych mówimy?

W przypadku kontaktu telefonicznego przetwarzane przez nas dane osobowe obejmują imię, nazwisko, nazwę stanowiska i firmę, z którą jesteś związany, numer telefonu, adres e-mail. Dane te zostały pozyskane przez nas z publicznych źródeł (Internet). W przypadku gdy kontaktujemy się w związku z zawartą umową przetwarzane przez nas dane obejmują imię, nazwisko, nazwę stanowiska i firmę, z którą jesteś związany, numer telefonu, adres e-mail. Dane te zostały pozyskane przez nas od firmy, z którą jesteś związany. Mówimy również o Twoim adresie e-mail, który jest zbierany podczas zapisywania się na nasz newsletter. Podanie danych w związku z powodem kontaktu jest dobrowolne, jednak jego brak spowoduje, że nie będziemy w stanie wysłać Ci newslettera.

Kto będzie administratorem Twoich danych ?

Administratorem danych jest spółka Blue Business Media sp. z o.o. (dalej: BBM) z siedzibą w Warszawie (02-713) przy ul. Płyćwiańskiej 3/3, biuro Kraków: Kraków 30-102, ul. Morawskiego 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000325306, NIP: 7010167656, wysokość kapitału zakładowego: 100 000 PLN, tel: +48 12 350 54 37, https://bbm.pl

W jakim celu chcemy przetwarzać Twoje dane?

Kontaktując się z Tobą telefonicznie chcielibyśmy nawiązać współpracę. W przypadku kontaktu w związku z zawartą umową Twoje dane przetwarzane są w celu jej wykonania. Poza tym chcielibyśmy pozostawać z Tobą w kontakcie i informować o naszych nadchodzących konferencjach, przesłać broszurę, wysłać newsletter, skontaktować się poprzez nasze call center, wysłać poprzez system automatyczny wiadomość sms z przypomnieniem o konferencji czy poinformować o przygotowanych bezpośrednio dla Ciebie ofertach naszych partnerów handlowych. W oparciu o Twoje dane nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przedstawienia Ci oferty współpracy jest ich umieszczenie w publicznie dostępnych źródłach, co uznajemy za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach związanych z Twoją działalnością zawodową. Podstawą przetwarzania danych jest również pozyskiwanie przez nas oferty współpracy poszukiwanych usług lub w celu marketingu naszych usług. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w razie zawartej umowy lub w razie subskrypcji newslettera jest właśnie ta umowa, chyba że obowiązek wynika bezpośrednio z przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych jest również udzielona przez Ciebie zgoda.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego do czasu wycofania zgody. Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do czasu realizacji prawnie uzasadnionych interesów BBM w postaci prowadzenia marketingu usług oferowanych przez BB. Dane zostaną również usunięte po upływie ich przydatności, który to termin nie przekracza lat dziesięciu od ostatniego kontaktu. W celu skrócenia tego terminu przypominamy o prawie do cofnięci zgody lub wniesienia sprzeciwu. W przypadku zawarcia umowy Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, zasadniczo będzie to 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku lub innej daniny publicznej, chyba że przepisy wymagają dłuższego okresu przechowywania. W przypadku zapisania się na nasz newsletter Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera.

Komu możemy przekazać dane?

Twoje dane udostępnimy naszym uprawnionym pracownikom i współpracownikom. Poza tym udostępnimy je naszym podwykonawcom oraz uprawnionym partnerom danej Konferencji, czyli podmiotom takim jak biuro graficzne, firma wysyłkowa. Innymi słowy, podmiotom bezpośrednio zaangażowanym w przedsięwzięcie. Twoich danych nie przekażemy do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Masz prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania, przenieść swoje dane lub wnieść skargę do organu nadzorczego.

COOKIES

Co to jest cookies i do czego są wykorzystywane?

Cookies to pliki tekstowe, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz podczas przeglądania naszej strony internetowej. Pliki te zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Nie powodują one żadnych zmian w urządzeniu, z którego korzystasz ani nie prowadzą do zmiany oprogramowania.

Jakie są rodzaje cookies?

Na naszej stronie wykorzystujemy różne rodzaje plików cookies: cookies sesyjne, cookies trwałe, cookies własne, cookies zewnętrzne.

Cookies sesyjne przechowywane są w Twoim urządzeniu i pozostają na nim do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cookies trwałe przechowywane są w Twoim urządzeniu i pozostają do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Podobnie jak w przypadku cookies sesyjnych, mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cookies własne to cookies BBM, które wykorzystujemy w celu poprawnego działania naszej strony internetowej, a w szczególności dostosowania jej zawartości do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania z niej przez Ciebie.

Cookies zewnętrze to cookies innych podmiotów. Przy pomocy Google Analytics zbierane są na naszej stronie ogólne i anonimowe dane statyczne za pośrednictwem narzędzi analitycznych (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA).

Czy mogę zmienić ustawienia dotyczące cookies?

W każdej chwili możesz dokonać w przeglądarce internetowej zmiany ustawień dotyczących cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione np. w taki sposób, aby blokować automatyczne ustawienia cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Zmiana ustawień przeglądarki stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych w Twoim urządzeniu. Zmiana ustawień cookies może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszej strony internetowej.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – KLIENCI

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest Blue Business Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-713) przy ul. Płyćwiańskiej 3/3, KRS: 0000325306 https://bbm.pl
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z udziałem w konferencji oraz realizacją obowiązków prawnych z tym związanych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 a) b), f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (RODO), przy czym prawnie uzasadniony interes ADO związany jest z czynnościami marketingu bezpośredniego produktów własnych ADO.
 3. Odbiorcami danych osobowych są podmioty którym z mocy prawa ADO musi przekazać dane osoby fizycznej
 4. Dane będą przetwarzane przez okres do momentu wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych lub ustania przydatności, nie dłużej jednak niż 10 lat.
 5. Osobie fizycznej przysługuje prawo dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osobie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Podanie danych jest dobrowolne, natomiast niepodanie danych niezbędnych ze względu na rodzaj przetwarzania może uniemożliwić współpracę z ADO.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – PARTNERZY

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (ADO) jest Blue Business Media sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-713) przy ul. Płyćwiańskiej 3/3, KRS: 0000325306 https://bbm.pl
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z udziałem w konferencji oraz realizacją obowiązków prawnych z tym związanych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 a) b), c), f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (RODO), przy czym prawnie uzasadniony interes ADO związany jest z czynnościami marketingu bezpośredniego produktów własnych ADO.
 3. Odbiorcami danych osobowych są podmioty którym z mocy prawa ADO musi przekazać dane osoby fizycznej
 4. Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody co do przetwarzania danych lub ustania przydatności, nie dłużej jednak niż 10 lat, w przypadku zawartych umów przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku lub innej daniny publicznej, chyba że przepisy wymagają dłuższego okresu przechowywania.
 5. Osobie fizycznej przysługuje prawo dostępu do dotyczących jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osobie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Podanie danych jest dobrowolne, natomiast niepodanie danych niezbędnych ze względu na rodzaj przetwarzania może uniemożliwić współpracę z ADO.